Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2H96
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121N3

Информация за бизнеса

Дата на публикуване: 08.09.2020
Последна актуализация: 30.12.2021

Банкова сметка за превеждане на данъци и такси

БАНКА ДСК ЕАД
BIC:STSABGSF
БАНКОВА СМЕТКА:BG16STSA93008400474700

Вид плащане:
442100 – Данък недвижими имоти 
442200 – Данък върху наследствата
442400 – Такса битови отпадъци
442300 – Данък върху превозните средства
442500 – Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин
442800 – Туристически данък
446500 – Глоби, санкции и неустойки, нак. лихви, обезщетения и начети
448001 – Такса за технически услуги
448007 – Такса за административни услуги
 

Общински търгове и конкурси

Търгове и конкурси

 

Профил на купувача

Профил на купувача в АОП ЦАИС

Профил на купувача - преди 12-06-2020 г.