Z6_PPGAHG8001U2E06MQFH9T3LGL1
Z7_PPGAHG8001U2E06MQFH9T3LGD5

Публичен регистър на питанията по чл.33, ал.1, т.4 от ЗМСМА

Дата на публикуване: 21.02.2024
Последна актуализация: 22.02.2024

ЗМСМА Чл. 33.  (1) Общинският съветник има право:
т.4.  да отправя питания към кмета. На питането се отговаря устно или писмено на следващото заседание, освен ако съветът реши друго.

https://www.livechatalternative.com/