Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111TP7
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111T53
Контакти Записване на часове Достъп до помещения осъществяващи административно обслужване Посещаемост на помещенията осъществяващи административно обслужване

Център за административно обслужване

Дата на публикуване: 23.03.2021
Последна актуализация: 14.02.2022

Център за административно обслужване /ЦАО/
Гр. Трън, пл. "Владо Тричков" 1
email : obshtina_tran@mail.bg,obshtina@tran.egov.bg
Работно време: от 8:00 до 17:00 ч.

В ЦАО е предоставена е възможност:

  • да заявявате и заплащате услуги, а при възникнали въпроси от служителите или проблеми при обработката да предоставяте допълнителна информация без необходимост от посещаване на място в общината;
  • да подавате запитвания, жалби, сигнали и други.
  • заявителят изрази желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен:

        - Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: .......................................................................,
        като декларира, че пощенските разходи са за негова сметка, платими при получаването му
        за вътрешни пощенски пратки, и е съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни
        цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен:
        - като вътрешна препоръчана пощенска пратка
        - като вътрешна куриерска пратка
        - като международна препоръчана пощенска пратка
        - Лично от ЦАО
        - По електронен път на електронен адрес.

Уважаеми потребители, изискуемите документи ще намерите в заявлението за съответната услуга.

Таксата можете за заплатите:

  • в брой - на касите в ЦАО
  • по банков път
Протокол за устно заявяване на услуга
Дата на публикуване: 14.02.2022