Харта на клиента

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 27.09.2021

Чрез тази Харта общинската администрация поема ангажимент да спазва обявените
стандарти за качество на административното обслужване.

Хартата на клиента /№2/ е в сила от 13.10.2020 г., утвърдена със Заповед РД-05-544/13.10.2020 г. на кмета на община Трън.

Харта на клиента
Дата на публикуване: 27.09.2021