Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KH2
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121C5

Спорт и младежки дейности

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 12.04.2022

Спортен календар на Община Трън за 2022 г. е утвърден от Общински съвет Трън с Решение №19/24.03.2022г.

СПОРТЕН КАЛЕНДАР - ОБЩИНА ТРЪН ЗА 2022 г.
Дата на публикуване: 12.04.2022