Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24L7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C11

Публични регистри

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 10.04.2023

Регистър на въведените в експлоатация строежи, съгласно разпоредбата на §84 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ

Регистър за одобрените подробни устройствени планове

Регистър на издадените разрешения за строеж

Регистър за решенията /разрешенията/ за изработване на подробни устройствени планове и заповедите за измененията им

Регистър на техническите паспорти

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост в Община Трън

Регистър на заявленията за достъп до информация

Регистър на озеленените площи и на дълготрайните декоративни дървета

Регистър на местните поделения на вероизповеданията

Публичен регистър на предложенията за провеждане на местен референдум

Общински регистър на категоризираните туристически обекти в Община Трън

Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания

Отчет за изразходваните средства за компенсация и субсидиране на нерентабилни автобусни линии

Списък на второстепенните разпоредители с бюджет

Отчети за касовото изпълнение на бюджета

Публичен регистър на разпоредителните сделки с имоти в Община Трън

Разпределение на пасища, мери от ОПФ за индивидуално ползване

Регистри на търговските дружества с общинско участие Община Трън

Регистър на общинските предприятия в Община Трън

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост в Община Трън (data.egov.bg)

Регистър на земи-общинска собственост, отдадени под аренда/ наем

Главен регистър на общинската собственост

Регистър за юридическите лица с нестопанска цел, в които участва общината

Списък на училищата, детските градини и обслужващи звена на територията на Община Трън

Регистър на социални институти и услуги в община Трън

Регистър на специализираните институции и социалните услуги в общността

Регистър на техническите паспорти на строежите

Регистър на обектите въведени в експлоатация

Регистър на издадените разрешителни за строеж

Регистър на одобрените инвестиционни проекти

Регистър на издадените актове за изработване на устройствени планове и на измененията им

Регистър на издадените административни актове за одобрени ПУП

Списък на издадените общи административни актове

Регистър на върнатите решения на общинския съвет в Община Трън

Подлежащата на публикуване информация по ЗПКОНПИ

Информация за предадени за оползотворяване отпадъци в Община Трън

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Регистър на издадените разрешения за таксиметров превоз на пътници 

Регистър по приватизация 

Регистър на издадените разрешителни за ползване на воден обект – публична общинска собственост 

Регистър на концесиите 

Регистър на гражданските дружества, в които участва общината 

Регистър на рекламно-информационните елементи 

Регистър на домашни и безстопанствени кучета 

Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон 

Регистър на разрешителни за водовземане и заустване, издадени от кмета на общината 

Регистър на издадени разрешителни за ползване на минерални води 

 

 

ПУБЛИЧНИТЕ РЕГИСТРИ ДО 2020 Г. МОЖЕ ДА ВИДИТЕ ТУК: