Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KO6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CL3

Oбщински предприятия

Дата на публикуване: 05.10.2021
Последна актуализация: 14.12.2021

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "ТРЪНСКА ГОРА"

КАТЕГОРИИ
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Информация относно извършваните горско-стопански мероприятия на територията на Община Трън в Общинските горски територии.
Община Трън е собственик на 18 133,6 ха горски територии, които съгласно Закона за горите е задължена да стопанисва и извършва всички лесовъдски дейности, регламентирани с Нормативната уредба за горите. Една от тях е грижата за насажденията, техното отглеждане чрез провеждане на различни видове сечи, съгласно тяхното здравословно състояние, възраст и Турнус на сеч. Съгласно чл. 101. (Доп. - ДВ, бр. 60 от 2012 г.; доп., бр. 60 от 2015 г., в сила от 07.08.2015
г.) от Закона за горите (1) Сечите се провеждат за възобновяване, отглеждане и подобряване състоянието на горите и за постигане на целите, заложени в горскостопанските планове и програми. Всички горскостопански мероприятие се извършват след одобрен Горскостопански план, План-извлечение или Предписание за извършване на спешна санитарна сеч.

Сечите се провеждат въз основа на писмено позволително по образец./ Чл. 108. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2014 г.; доп., бр. 60 от 2015 г., в сила от 07.08.2015г), което се издава чрез онлайн –платформа в system.iag.bg./ http://new.iag.bg/cgi-bin/PSech_Index.cgi/  и е видимо и достъпно.

С цел постигане на прозрачност при управлението на горските територии, които освен стопански функции имат и обществена, природозащитна, екологообразуваща и средообразуваща роля, онлайн-платформата позволява контрол върху всеки един камион, превозен билет, местоположение./http://tickets.iag.bg:8080/cgi-bin/index.cgi/.

Призоваваме да бъдат използвани възможностите на създадените механизми за обществен контрол и се сигнализира при липса на дори един от посочените реквизити, необходими за извършване на законно отглеждане/извършване на сеч/ на насаждения в горски територии, независимо от тяхното местонахождение.

Свързани препратки:

http://www.iag.bg/data/docs/zakon_za_gorite.pdf

http://www.iag.bg/data/docs/naredba8_2020.pdf

ГОРСКОСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ- Издадени Позволителни за сеч на територията на община Трън в общинските горски територии в реално време - http://new.iag.bg/cgi-bin/PSech_Index.cgi/
............................................................- Издадени превозни билети  на територията на община Трън в общинските горски територии в реално време  - http://tickets.iag.bg:8080/cgi-bin/index.cgi

 

 

Директор инж.Даниела Петкова
тел.077312264
моб. 0885336215
 

https://www.livechatalternative.com/