Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OV7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C75

Правилник за дейността на ОбС

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 23.09.2021

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Трън, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация /МАНДАТ 2019 – 2023 г./, приет с решение №8 от 14.12.2019 г.