Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KG7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C91

Отчет за сметките на средства от ЕС

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 03.05.2022
Месечен отчет юни 2022 г.
Дата на публикуване: 27.07.2022

Месечен отчет май 2022 г.
Дата на публикуване: 27.07.2022