Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KI6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CT4
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CT6

Хуманитарни дейности

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 28.03.2022

1. Координира дейността на общинското училище и детското заведение за организиране на учебно-възпитателния процес и осъществява контакти с МОМН и регионалния инспекторат по образованието, в съответствие с изискванията на Закона за народната просвета и Правилника за неговото приложение.
2. Осигурява задължителното обучение на учениците до 16 годишна възраст.
3. Осигурява условия за столово хранене, отдих, спортна база и транспорт на учениците.
4. Изисква програми за основни ремонти на сградния фонд на общинското училище и детско заведение
5. Осигурява условия за здравно обслужване и сигурността в общинското детско заведение.
6. Участвува в изготвянето на общинската програма за закрила на детето.
7. Координира дейността на спортните клубове на територията на общината и ползването на общинската спортна база.
8. Ръководи общинската комисия за борба с противо-обществените прояви на малолетни и непълнолетни и свързаните с това дейности.
9. Участвува в комисии,  разглеждащи образователни, здравни, социални, културни, религиозни спортни и младежки проблеми.
10. Организира  работата по проблемите на демографските и етническите въпроси .
11. Контролира социалните дейности- домашен социален патронаж, клуб на пенсионера, ЦНСТ и участва активно в разработването и реализирането на проекти в социалната сфера.