Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OQ6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12K77

Природни ресурси

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 18.10.2021

Релеф и Климат

Релефът на община Трън представлява пъстра мозайка от ниски и средновисоки планини, хълмисти области и котловинни дъна. В северната част на общината, по долината на река Ерма е разположена високата 700 – 800 m Трънска котловина с площ от 55 km2, дължина около 20 km и ширина 3 – 4 km. Тя е известна и като историко-географска област Знеполе.
Климатът е ключов елемент на заобикалящата ни среда и определя формирането и измененията в останалите природни компоненти и развитието на стопанските отрасли. Община Трън има ясно изразен умерено-континентален климат, формиран от преобладаващото влияние на континентални въздушни маси на умерените ширини. Характеризира се с много високи летни и много ниски зимни температури, голяма температурна амплитуда, ясно проявен летен максимум и зимен минимум на валежите и устойчива снежна покривка.

Води

Основната водна артерия в Община Трън е река Ерма. През територията на общината преминават редица планински реки, притоци на р. Струма и р. Ерма. По-големи от тях са р. Треклянска и р. Пенкьовска и р. Зеленоградска. Река Ерма извира от планината Кървав камък (от Сърбия), на около 4 км източно от Власинското езеро в Сърбия и се влива в река Нишава. През територията на България минават 25 км от дължината й. Пълноводието на реката е през месеците май-юни, а маловодието ѝ – юли-октомври. Многогодишният среден отток при град Трън е 2,4 m3 /s. На река Ерма на надморска височина от 650 м е разположено живописното Трънско ждрело, обявено за природна забележителност и включено в стоте национални туристически обекта на Българския туристически съюз.
Водните течения в Община Трън се отличават с непостоянен дебит, което оказва неблагоприятно въздействие върху напояването. Максимумът на речния отток е през пролетта, а минимумът – през есента. Основен проблем в общината е замърсяването на водите и заустването в река Ерма на отпадните води от градската канализация. Едно от големите богатства на Община Трън е наличието на натурална минерална вода в с. Банкя. Тази вода е полезна за очите и се използва за производство на детски храни и безалкохолни напитки.

Горски фонд

Горският фонд заема 63,8% от цялата територия на община Трън. Той е разпределен по видове територии и видове собственост в декари по следния начин: 85,89 % гори, 6,64 % - голини, сечища и пожарища и 7,47 % - други горски територии. Основните дървесни видове на територията на общината са бук (52,6%), дъб (8,7%), горун (7,9%), смесени широколистни (7,8%), цер (6,3 %), бял бор (4,1 %), черен бор (3,2%) и други иглолистни (2,5%).
Други дървесни видове, които са разпространени в общината са бряст, явор, ясен, ясика, липа, клен, диви круши, ябълки, сливи и др. В състава на растителните формации участват и следните храстови, полухрастови, тревни видове и билки: хвойна, шипка, леска, малина, капина, боровинка, глог, дрян, люляк, папрат, коприва, горски ягоди, риган, жълт кантарион, червен кантарион, мащерка, горицвет, решетка, червен божур, боянка, дива райхенбахова перуника и др. В горските площи са разпространени и значителни местообиталища от диворастящи гъби - пачи крак, печурка, челадинка, манатарка, рижика, масловка, сарнела и др.