Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KA6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C34

Архитектура и градоустройство

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 08.11.2022

Сектор „Териториално-селищно устройство”

1.    Изпълнява функциите и задачите по устройство на територията, регламентирани в закона /ЗУТ/ и др. нормативни актове, свързани със земята.
2.    Поддържа архив на одобрените устройствени планове и измененията им, и архив на издадените строителни книжа.
3.    Поддържа определените от ЗУТ регистри на решенията за изработване на подробни устройствени планове /ПУП/ и на измененията им, регистър на издадените разрешения за строеж, регистър на въведените в експлоатация строежи, регистъра на взетите решения за изработване на ПУП и др.
4.    Организира и подпомага дейността на общински експертен съвет /ОбЕСУТ/, включително експертизи и становища по внесени проекти.
5.    Организира изработването на нови специализирани кадастрални карти, общи и подробни устройствени планове и планове на подземната инфраструктура и съгласуването им с инстанциите.
6.    Извършва текущо попълване и промени на действуващите кадастрални и регулационни планове и разписни книги, до изработване на кадастрална карта и имотен регистър.
7.    Изготвя и придвижва преписките по допълване на кадастралните планове и по частично изменение на подробните устройствени планове.
8.    Организира обявяването на общо устройствените кадастрални, застроителни, регулационни и нивелетни планове.
9.    Нанася промени в разписните книги към наличните кадастрални планове при представяне на документи за собствености по данни на службата по вписванията.
10.    Ръководи, координира и контролира цялостната кадастрална окомплектовка на документацията на общината при взаимодействие със службите на Агенция по кадастъра.
11.    Съхранява всички налични общоустройствени, застроителни кадастрални и регулационни планове за вертикална планировка и техните изменения в техническия архив.
12.    Участвува в приемателни комисии за приемане на геодезическите видове работи.
13.    Проучва и предлага решение по постъпили жалби относно ОУП и ПУП.
14.    Окомплектова и изпраща преписки до съда.
15.    Издава скици, справки и удостоверения за идентичност за случаите предвидени в закон или друг нормативен акт.
16.    Подготвя документи за прокарване на временни пътища и право на преминаване през чужди имоти.
17.    Извършва проверка на протокола за определяне на строителна линия и ниво на строеж и контролира изпълнението им.
18.    Контролира и извършва действията по разполагане и преместване на временни търговски обекти рекламни елементи и съоръжения, и по специалното ползване на пътищата.
19.    Подготвя становище за изработване на ПУП и задания за проектиране.
20.    Заверява протоколите за откриване на строителна площадка.
21.    Осъществява контрол в строителство, относно достигнатите проектни нива.
22.    Изготвя одобряването на проектите и издаване на строителни разрешителни.
23.    Уточнява и определя административните адреси, съгласувано със сектор “АПО”.
24.    Подготвя преписки за промяна предназначението на земеделските земи, съгласно Закона за опазване на земеделските земи.
25.    Подпомага главния архитект при изпълнението на възложените му от закона функции.
26.    Изпълнява и други функции възложени от закон, поднормативен документ или кмета на общината по устройство на територията на Община Трън.
27.    Предлага административни наказания за нарушителите на нормативните актове, уреждащи въпросите по Устройство на територията
28.    Контролира и отчита индивидуалното жилищно строителство и строителството в земите за земеделско ползване. Одобрява проекти и издава разрешителни за строителство на постройки за сезонно ползване.
29.    Издава разрешение за аварийни разкопавания на улици и други площи по установен ред и осигурява извършването на аварийно възстановителни работи на обектите с общинско значение.
30.    Изготвя документите за въвеждане на обектите от ІV в V категория в експлоатация.
31.    Упражнява контрол и следи за законосъобразността при оформяне и издаване на строителни книжа от общината, както и съгласува проекти съгласно издадените заповеди от кмета на общината. 
32.    Води регистрите на заповедните книги за строежите.
33.    Извършва служебно съгласуване на оценките за съответствие на инвестиционните проекти.
34.    Съставя констативни актове за нарушения и извършва контрол по незаконното строителство.
35.    Възстановява собствеността върху земеделските земи по §4 от ЗСПЗЗ.