Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K44
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CD7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CD2

Общинска собственост

Дата на публикуване: 24.08.2020
Последна актуализация: 12.10.2021

1.    Издирва, проучва и комплектова документите, доказващи собствеността на общината и съставя актове за общинска собственост;
2.    Проучва, комплектова и подготвя за изпращане на областния управител преписки за деактуване на имоти държавна собственост.
3.    Подготвя искания за безвъзмездно предоставяне на общината на имоти, държавна собственост.
4.    Издирва и съставя актове за незаети общински имоти.
5.    Подготвя описването на имотите, неправилно актувани като общинска собственост, както и тези, основанието на които е отпаднало.
6.    Поддържа в актуалност главния регистър, картотеката на актовете, регистъра на решенията по реституционни претенции на гражданите, както и спомагателните регистри за имотите, общинска собственост.
7.    Обработва и докладва преписките за учредяване възмездно право на ползване върху общински имоти и изготвя заповедите и договорите, свързани с тях.
8.    Обработва и докладва преписките за отдаване под наем на имоти, частна общинска собственост и подготвя документите, свързани с тях.
9.     Изготвя проекти на решения на ОбС за разпоредителни действия с имоти, частна общинска собственост и след приемането им ги изпълнява.
10.    Организира провеждането на процедурите по отдаване под наем в съответствие с наредбата по чл.8 от ЗОС.
11.    Координира и контролира процедурите, предвидени в ЗУТ, касаещи имотите, общинска собственост.
12.    Извършва контрол по стопанисване на общински имоти, извършва огледи и изготвя констативни протоколи за състоянието им.
13.    Изготвя и организира изпълнението на заповеди за изземване на общински имоти и изземване на неправомерно ползвани земеделски земи по ЗСПЗЗ.
14.    Изготвя споразумения към договори за отдаване под наем и предизвестия за прекратяването им.
15.    Изготвя справки и издава удостоверения по молби на физически и юридически лица за собствеността и ползването на имотите; заверява молби декларации и обстоятелствени проверки.
16.    Организира провеждането на търгове и конкурси при приватизация на обекти, общинска собственост.
17.    Подготвя и осъществява сключване на приватизационни сделки с общински имоти и вписване на ипотека при разсрочено плащане.
18.    Води на отчет постъпленията от приватизирани или дадени под наем общински обекти, като подготвя уведомителни писма и искови молби при нередовни плащания и справки до кмета на общината и главния юрисконсулт.
19.    Подготвя и организира процедурите по провеждане на конкурси и търгове за предоставяне на концесии за общински обекти и дейности в съответствие с ЗК и Наредбата за концесиите в общината.
20.    Следи за състоянието на общинските имоти и прави предложения за осигуряване на бюджетни средства за ремонт и поддръжката им.
21.    Организира, координира и контролира изпълнението на жилищната политика на общината и участвува в комисията по картотекиране на жилищно нуждаещите се.
22.    Изготвя предложения до кмета на общината и Общинския съвет за промяна статута на общински жилища, подготвя необходимите документи, свързани с ползването на общинския жилищен фонд.
23.    Подготвя информация за общинските имоти в рамките на своята компетентност по Закона за кадастъра и имотния регистър и я изпраща до службите по вписвания и кадастър.
24.    Извършва проверка и подготвя докладни, становища и отговори на писма, молби, сигнали и жалби, свързани с дейността на сектора.