Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KM4
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CB4

Селско стопанство и гори

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 12.10.2021

1.    Отговаря за преброяване на животните и посевите на територията на общината, както и за регистрацията на кучетата.
2.     Съхранява емлячните регистри и издава опис-извлечения при необходимост.
3.    Контролира дейността в областта на търговията и функционирането на градския пазар
4.     Организира дейността  по създаването на условия за лов и риболов.
5.     Осъществява координация между общината и ДГС и ОП „Трънска гора” за добиване на дърва за огрев и строителен материал за нуждите на местното население.
6.     Извършва маркиране и издаване на удостоверения за сеч на дървета, добити извън горския фонд при условията и по реда на ЗОСИ.