Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2494
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CI5

Секретар

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 12.10.2021

Станислава Асенова Алексиева - Секретар на Община Трън

За контакти:
тел: 07731/ 9616
тел: 0886 266056
факс: 077787315
е-mail: aleksieva@tran.egov.bg

 

Чл. 21. /1/Секретарят на общината се назначава безсрочно от кмета на общината.
/2/ Той е държавен служител, с висше образование, назначен по Закона за държавния служител и за него важат изискванията на чл. 41 ал. 1 от ЗМСМА.
/3/Секретарят на общината организира, координира и контролира функционирането на общинската администрация за точното спазване на нормативните актове и условията на чл. 43 ал. 3 от ЗМСМА.  
/4/Секретарят на общината: 
1.    Организира дейността на общинската администрация.
2.    Отговаря за условията и реда на работа на служителите на общината и за организационно-техническото обзавеждане на службите.
3.    Организира деловодството, документооборота в общината и общинския архив.
4.    Отговоря за дейността на службите по гражданска регистрация и административно обслужване /сектор АПО и кметски наместничества/
5.    Отговаря за поддържане в актуално състояние на избирателните списъци в общината.
6.    Следи за изготвянето и обнародването на актовете на общината.
7.    Отговаря за работата с жалбите и предложенията на гражданите.
8.    Подготвя и организира местните референдуми.
9. Утвърждава вътрешните правила за реда и организацията на административното обслужване на физическите и юридическите лица.
10. Организира атестирането на служителите в администрацията.
11. Утвърждава длъжностните характеристики на служителите в общинската администрация.
12. В рамките на компетентностите си, осъществява връзката и координацията на съвместната работа с органите на МВР и други институции по въпросите на обществения ред, и спазването на законността на територията на общината при масови прояви, митинги, събрания и други.
13. Организира и контролира изпълнението на задачите и действията, свързани с административното обслужване на физическите и юридическите лица; Закона за администрацията и Закона за държавния служител, и подзаконовите актове, свързани тяхното изпълнение.
14. Събира информация и оферти за представляващи интерес за общината практики, проекти, семинари и др.обучения.
15. Организира  обмен на опит и внедряването на добри практики в работата на администрацията.
16.    Осъществява преки контакти с Общинския съвет и комисиите към него.
17.    Изпълнява и други дейности, определени от нормативни актове  и кмета  на общината.
18.    Пряк ръководител е на кметските наместници в общината и контролира дейността по административното обслужване в селата.
19.    Ресорен ръководител е на сектор “АПО”, а в местни дейности контролира дейността на звено „Обреди”.
 

https://www.livechatalternative.com/