Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K66
Z7_PPGAHG800PK280Q5HJKCKK2I62
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CJ7

Околна среда

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 25.10.2021

1.    Изготвя или участва в изготвянето на програми, стратегии и планове за устойчиво развитие по отношение на околната среда.
2.     Участвува в разработването, провеждането и контрола на мероприятията, касаещи опазването и възстановяването на природата и екологичната политика на територията на общината.
3.     Участвува при оформянето и подсигуряването на финансовата обезпеченост на екологичните общински мероприятия и обекти.
4.     Координира дейността на общинската администрация в областта на екологията с РИОСВ, РИОКОЗ, ДВСК, РДНСК, както и с: неправителствени екологични и природозащитни организации и движения; научната общност и фирми със специалисти в областта на екологията.
5.     Контролира екологичното състояние на общината.
6.     Изготвя задания на проекти за озеленяване.
7.     Въвежда и ръководи ефективна система за управление на отпадъците.
8.     Подготвя договорите за дейността по сметопочистването, сметоизвозването, поддържането на депата за твърди отпадъци и осигуряват контрол по същата дейност.
9.     Участвува в изготвянето на графици за измиване на улици и площади, метене, снегопочистване, сметоизвозване и други, както и контролира тяхното изпълнение.
10.     Разяснява, предупреждава и осведомява широката общественост по отношение на всички дейности, намерения и последствия спрямо компонентите на околната среда и проблемите, свързани с тях чрез всички средства за масова информация.