Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2CO2
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12S85

Банкови сметки

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 27.09.2021

Банкова сметка за превеждане на данъци и такси

БАНКА ДСК ЕАД
BIC:STSABGSF
БАНКОВА СМЕТКА:BG16STSA93008400474700

Вид плащане:
442100 – Данък недвижими имоти 
442200 – Данък върху наследствата
442400 – Такса битови отпадъци
442300 – Данък върху превозните средства
442500 – Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин
442800 – Туристически данък
446500 – Глоби, санкции и неустойки, нак. лихви, обезщетения и начети
448001 – Такса за технически услуги
448007 – Такса за административни услуги