Z6_PPGAHG80095LC0QTIFSJ1VAH31
Z7_PPGAHG80095LC0QTIFSJ1VAHB4
Бюджет и финансови отчети Местни данъци и такси Oбщински предприятия Общинска собственост Хуманитарни дейности Архитектура и градоустройство Туризъм Транспорт Околна среда Селско стопанство и гори

Дейности

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 01.10.2021

Местното самоуправление се изразява в правото и реалната възможност на гражданите и избраните от тях органи да решават самостоятелно всички въпроси от местно значение, които законът е предоставил в тяхна компетентност в сферата на:

общинското имущество, общинските предприятия, общинските финанси, данъци и такси, общинската администрация;
устройството и развитието на територията на общината и на населените места в нея;
образованието;
здравеопазването;
културата;
благоустрояването и комуналните дейности;
социалните услуги;
опазването на околната среда и рационалното използване на природните ресурси;
поддържането и опазването на културни, исторически и архитектурни паметници;
развитието на спорта, отдиха и туризма;
(нова - ДВ, бр. 51 от 2016 г., в сила от 05.07.2016 г.) защитата при бедствия.
Гражданите участват в управлението на общината както чрез избраните от тях органи, така и непосредствено чрез референдум и общо събрание на населението.

 Структурата на общинската администрация е организирана в дирекции, които осигуряват изпълнението на законите, подзаконовите нормативни актове и решенията на Общинския съвет, подпомагат кмета при осъществяване на правомощията му, осигуряват технически дейността му и извършват дейности по административно обслужване на гражданите и юридическите лица.

Дейността на отделите се обособява по отделни направления в сектори, но те са функционални, а не йерархични нива.
Кметът на общината, в съответствие с утвърдената от Общинския съвет структура и численост на общинската администрация, утвърждава длъжностното щатно разписание на общинската администрация.
Назначаването на служителите по служебно или трудово правоотношение се извършва от кмета на общината, при условията и по реда на Закона за държавния служител и Кодекса на труда.
Изпълнението на задълженията на служителите в общинската администрация се основава на принципите на законност, лоялност, отговорност, стабилитет и политическа неутралност.
Държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение в общинската администрация имат правата, предвидени в Закона за държавния служител, в Кодекса на труда и в нормативните актове по прилагането им.