Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24T5
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CA7

Структура и функции

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 11.04.2022

СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ТРЪН

Общо:                                                                                             63

В т.ч.:

 

ИЗБОРНИ ДЛЪЖНОСТИ И ОРГАНИ ПО ЧЛ. 19 ОТ ЗАКОНА ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА И ТЕХНИТЕ ЗАМЕСТНИЦИ

 

Кмет  на община                                                                                                          1

Заместник кмет                                                                                                            2

Кметски наместници                                                                                                 15

Общо:                                                                                                                         18

 

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ТРЪН

Обща численост:                                                                                                      45

В т.ч.:

 

ПРЯКО ПОДЧИНЕНИ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА

Секретар на община                                                                                                  1

Звено „Вътрешен одит“, в т.ч.ръководител на звеното                                         2

Служител „Управление при кризи и ОМП”                                                           1

Общо:                                                                                                                         4 –8,89%

 

 

 

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

Дирекция „Финансови дейности и  административно-правно  обслужване”      14

Общо Обща администрация:                                                                                  14 –31,11%

 

 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

Дирекция „Устройство на територията, общинска собственост и инвестиционна политика”                                                                                                                    27 

Общо Специализирана администрация:                                                              27 –60,00%

 

 

 

Местни дейности – 72бр.

Исторически музей – 5бр.

Обреди – 4бр.

Домашен социален патронаж – 9бр.

Благоустрояване и комунално стопанство – 35бр:

в т.ч. Дейност „Чистота“- 15бр.

Дейност“ Озеленяване“ – 10бр.

ОП „Трънска гора” – 19бр.

 

Общата численост и структурата на общинска администрация Трън е утвърдена от Общински съвет Трън с Решение №17/24.03.2022г.