Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K51
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121I4

Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 28.03.2022

Състав на членовете на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни при община Трън както следва: 
        

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Десислава Димитрова Цветкова - Зам. Кмет на община Трън

 

 1.           ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Роза Димитрова Златанова- юрист
 2.           СЕКРЕТАР: Мая Драгоманова Деянова- Ст спец.,, Етнически и демографски въпроси“ и Секретар на МКБППМН
 3.           ЧЛЕНОВЕ: Костадинка Димитрова Крумова - Директор на СУ,, Гео Милев”- гр. Трън
 4.           Даниел Василев Георгиев- психолог в Център за обществена подкрепа,, Дъга“- гр. Трън
 5.           Розалина Борисова Гаврилова – Директор на ДГ,, Ален мак”- гр. Трън 
 6.           Жанета Енчева Соларова- Началник РУ на МВР- гр. Трън
 7.           Румяна Викторова Лилова- педагог в СУ,, Гео Милев“- гр. Трън
 8.           Магдалена Тодорова Младенова- социален работник в Дирекция,, Социално подпомагане”, отдел,, Закрила на детето” – гр. Трън
 9.          Сашка Илчева Иванова- педагог в СУ,, Гео Милев”- гр. Трън 
 10.          Милена Алексиева Миланова- педагог в СУ,, Гео Милев“  и общински съветник в Общински съвет- гр. Трън 
 11.          Катрин Емилова Алексиева– Директор на Център за обществена подкрепа,, Дъга“- гр. Трън
 12.          Д-р Павлина Борисова Костова- общопрактикуващ лекар и общински съветник в Общински съвет- гр. Трън