Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2497
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CI7

Главен архитект

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 12.10.2021

Арх. Младен Янкулов

Длъжността е свързана с осъществяването на функции по ръководство, координиране и контролиране на дейностите по устройственото планиране, проектирането и строителството на територията на общината; координиране и контролиране на дейността на звеното в общинската администрация за изпълнение на функциите и задачите по устройство на територията. Главният архитект издава административни актове, съобразно правомощията му, предоставени от ЗУТ и подзаконовата нормативна уредба
 

 

Главен  архитект на общината /структурно е в сектор „ТСУ”/
1.    Ръководи архитектурно-художественото оформление и изграждане на жилищната среда, съхранение на архитектурните исторически и културни паметници и опазване на сградния фонд.
2.    Одобрява архитектурни и други проекти за обекти на територията на общината.  
3.    Извършва административно-технически услуги по одобряване благоустройствени и архитектурни проекти, визи за проектиране, издаване на разрешения за строеж и актове за узаконяване, съгласно ЗУТ.
4.    Упражнява контрол за спазване и прилагане на общите и подобрените устройствени планове, одобрени проекти и строителни книжа.
5.    Извършва контрол за недопускане на незаконно строителство, като съставя и връчва актове на нарушителите.
6.    Изпълнява влезли в сила заповеди на кмета на общината за премахване на незаконни строежи.
7.    Съставя констативни протоколи и подготвя заповеди на кмета за премахване на неподходящи по вид и местонахождение, второстепенни, стопански и временни постройки, павилиони и будки.
8.    Извършва проучвания и проверки по сигнали и молби на граждани и отговаря на същите.
9.    Издава удостоверения в рамките на своята компетентност.
10. Ръководи дейността на ОбЕСУТ и сектор „ТСУ”.
11.    Участвува в приемателни комисии, назначени от РДНСК и в комисии, свързани с дейността на общината.
12.    В изпълнение на някои от функциите си се подпомага от служителите в сектор “ТСУ”.
13.    Изпълнява и други задачи, възложени му от кмета на общината или посочени в длъжностната му характеристика.