Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2497
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CI7

Главен архитект

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 09.11.2022

Арх. Младен Янкулов

Главният архитект:

1. Разрешава временни строежи и издава разрешения за строеж.

2. Издава удостоверение за въвеждане в експлоатация.

3. Издава скици/визи за проучване и проектиране за:

            3.1. Жилищни сгради;

            3.2. За сгради от основното застрояване със смесени, обслужващи, производствени и складови функции;

            3.3. За всички сгради от допълващото застрояване, стопански и второстепенни постройки и огради.

            3.4. Одобрява проекти в част „архитектура”

            3.5. Съгласува идейни проекти

            3.6. Издава становища относно законността на обектите

            3.7. Одобрява проекти за узаконяване

            3.8. Одобрява екзекутивна документация

4. Издава становище относно законосъобразността на искането за промяна на действащи планове.

5. Издава нареждане с мотивирано предписание за изработване на проекти за изменение на действащите планове.

6. Одобрява проекти при доброволна и съдебна делба за всички видове сгради, жилища и др. обекти

7. Участва в заседанията на ОЕСУТ и ги ръководи

8. Участва в заседанията на Общински съвет Трън

9. Участва в изготвянето на подробни устройствени планове - служебно проектирани

10. Консултира граждани и юридически лица

11. Участва в комисии по нареждане на Кмета на община Трън.