Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C57
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SA6

Контакти общинска администрация

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 13.03.2023

Адрес за кореспонденция:

обл. Перник, гр. Трън, пл. "Владо Тричков" 1,
тел.: 077319616, факс: 077787315,
е-mаil:obshtina@tran.egov.bg; obshtina_tran@mail.bg

ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНА  ТРЪН

КМЕТ НА ОБЩИНА

Цветислава Цветкова
e-mail: kmet@tran.egov.bg
тел. 07731 9616

ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА  

инж. Румяна Младенова

e-mail:  mladenova@tran.egov.bg

тел. +359889 488508

ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА   

  Десислава Цветкова

e-mail: dimitrova@tran.egov.bg

тел. +359884 696942

 

НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА

Станислава Алексиева

e-mail: aleksieva@tran.egov.bg

тел. +359886266056

Старши специалист „Управление при кризи и ОМП"

Марин Радивоев

e-mail: radivoev@tran.egov.bg

тел. +359888 244994

 

ДИРЕКЦИЯ „ ФИНАНСОВИ ДЕЙНОСТИ И АДМИНИСТРАТИВНО - ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ“

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ

Райна Драганова

e-mail: draganova.r@tran.egov.bg

тел. +359888 798688

Главен счетоводител

Цветанка Рангелова

e-mail: rangelova45@tran.egov.bg

тел. +359886 432520

Старши счетоводител

Снежанка Кокинова

e-mail: s_kokinova@tran.egov.bg

тел. +359876807861

Старши счетоводител

Надя Велкова

e-mail: hristova70@tran.egov.bg

тел. +359876807851

Старши счетоводител

Детелина Илкова

e-mail: d_ilkova@tran.egov.bg

тел. +35977319616

Главен специалист „Бюджет и ТРЗ"

Любен Макариев

e-mail: makariev@tran.egov.bg

тел. +359886719167

Старши специалист „Касиер“

Лиляна Ставриева

e-mail: l.aleksandrova@tran.egov.bg

тел. +35977319616 в.103

Главен специалист „ГРАО"

Калина Владимирова

e-mail: k.vladimirova@tran.egov.bg

тел. +359876807882

 

Главен специалист „ГРАО"

Лидия Иванова

e-mail: l.ivanova@tran.egov.bg

тел. +359886979712

Главен специалист „Деловодител"

Анелия Стоянова

e-mail: stoyanova.an@tran.egov.bg

тел. +35977319616

Главен специалист „ Секретар на кмет"

Милена  Маринова

e-mail: marinova@tran.egov.bg

тел. +359889 646409

Главен специалист „ Секретар ОбС"

Анна Станкова

e-mail: obs@tran.egov.bg

тел. +359889 565859

Старши специалист „Човешки ресурси"

Дарина Асенова-Стоянова

e-mail: asenova76@tran.egov.bg

тел. +359876813661

 

ДИРЕКЦИЯ „ УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА“

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ

инж. Евгения Такова

e-mail: takova@tran.egov.bg

тел. +359884 944244

Главен архитект

Арх.Младен Янкулов

e-mail: qnkulov@tran.egov.bg

тел. +359886199180

Старши специалист „Кадастър и регулация"

Соня Евтимова

e-mail: soniadoncheva@tran.egov.bg

тел. +359886199180

Старши специалист „Районен техник"

Румяна Пенева

e-mail: rumi_t.peneva@tran.egov.bg

тел. +359886199180

Старши специалист „Районен техник"

Адриана Байкушева

e-mail: baikusheva@tran.egov.bg

тел. +359886199180

Старши специалист „Районен техник"

Силвия Асенова

e-mail: asenova@tran.egov.bg

тел. +359886199180

Младши специалист „Районен техник"

Ирина Георгиева

e-mail: irageorgieva@tran.egov.bg

тел. +359886199180

Главен експерт „Общинска собственост"

Милена Паракосова

e-mail: parakosova@tran.egov.bg

тел. +359876810050

Старши специалист „Общинска собственост"

Радослава Георгиева

e-mail: r.georgieva@tran.egov.bg

тел. +359876807867

Старши специалист „Общинска собственост"

Нина Василева

e-mail:vasileva@tran.egov.bg

                    тел. +359876810050

 

Старши специалист „Общинска собственост"

Марио Розанов

e-mail: rozanov@tran.egov.bg

тел. +359876810050

Главен специалист „Европейски програми"

Ива Иванова

e-mail: ivanova@tran.egov.bg

тел. +359884 929246

Главен специалист „Европейски програми"

Евгения Милтенова-Харалампиева

e-mail: haralampieva@tran.egov.bg

тел. +35977319616

Местни данъци и такси

e-mail: mdt_tran@abv.bg

тел. +359 77333238

Старши специалист „Етнически и демографски въпроси" и секретар на МКБППМН

Мая Деянова

e-mail:deyanova@tran.egov.bg

                     тел. +359876811346

Здравен медиатор

Димитър Миланов

e-mail: milanov79@tran.egov.bg

тел. +359876807192

Здравен медиатор

Антон Аначков

e-mail: anachkov.87@tran.egov.bg

тел. +359878957934

Домакин

Венета Стоянова

e-mail: stoyanova@tran.egov.bg

тел. +359885714800