Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G32
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2112

Проект BG05SFPR002-2.003-0026 „Бъдеще и щастливо детство за децата на Община Трън“

Дата на публикуване: 15.11.2023
Последна актуализация: 31.01.2024

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ


Община Трън  подписа административен договор за безвъзмездна финансова помощ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, приоритет 2 „Социално включване и равни възможности“, процедура BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“ за изпълнение на проект:
 BG05SFPR002-2.003-0026 „Бъдеще и щастливо детство за децата на Община Трън“.
Проектът се изпълнява в регион в преход и е на стойност 391 039.33 лева, от които 391 039.33 лева европейско финансиране. Продължителност на проекта е 39 месеца. Проекта стартира на 1.10.2023 г.
Цел на проекта е осигуряване на социални и интегрирани здравно-социални услуги, включително в домашна среда, както и други видове консултативна подкрепа с цел превенция на рисковете от изоставяне на детето, намаляване на негативните тенденции, свързани с детската бедност, както и подобряване качеството на живот в контекста на Европейската гаранция за детето, приета с Препоръката (ЕС) 2021/1004 на Съвета от 14 юни 2021.
Проектното предложение включва дейности по Специфична цел 2 – „Насърчаване на социално-икономическата интеграция на маргинализираните общности като ромите“ и Специфична цел 3: „Подобряване на равния и навременен достъп до качествени и устойчиви услуги на достъпна цена, включително услуги, които стимулират достъпа до жилищно настаняване и ориентирани към индивида грижи, включително здравеопазване; модернизиране на системите за социална закрила, включително насърчаване на достъпа до социална закрила, като се обръща особено внимание на децата и групите в неравностойно положение; подобряване на достъпността, включително за хората с увреждания, ефективността и устойчивостта на системите за здравеопазване и на услугите за полагане на дългосрочни грижи“, чрез изпълнението на които се цели да се гарантира развитието на медико-социалните услуги в общината и осигуряване в дългосрочен план на правилно развитие на децата, независимо от техния социален статус и етническа принадлежност.
Основните дейности по проекта са: Подбор и наемане на персонал за извършване на дейности по Специфична цел 2 /СЦ2/; Подбор и наемане на персонал за извършване на дейности по Специфична цел 3 /СЦ3/;  Планирани дейности по Специфична цел 2 /СЦ2/;Планирани дейности по Специфична цел 3 /СЦ3/.
Чрез изпълнението на дейностите ще бъде осигурен равен достъп до качествени социални и здравни услуги  на 210 деца и подобрени условията за живот в резултат на интервенция   от ЕСФ+ на 180 деца от  Община Трън.

 

Прессъобщение от 15.11.2023г
Дата на публикуване: 15.11.2023

https://www.livechatalternative.com/