Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G32
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2112

Проект BG05SFPR002-2.001-0203-C01 „Грижа в дома в Община Трън”

Дата на публикуване: 11.01.2024
Последна актуализация: 31.01.2024

Проект "Грижа в дома в община Трън", който се осъществява чрез процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА“ по Програма “Развитие на човешките ресурси” 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.
В Община Трън се обслужват 60 потребители
Период в който ще се обслужват – 01.08.2023 г. – 01.08.2024 г. – 12 месеца
Максимален размер на безвъзмездна финансова помощ – 329 681,40 лв. в това число европейско финансиране 329 681,40 лв.
Целта на проекта е да се осигури подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа на територията на община Трън.
Допустими целеви групи по процедурата:
•    Възрастни в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания;
•   Служители на доставчици на социални и интегрирани здравно-социални услуги
Дейност „Грижа в дома“ включва:
1.Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания - помощ в дома, която включва дейности като поддържане хигиената в жилищните помещения, обитавани от потребителите, съдействие за дребни битови ремонти, приготвяне на храна с продукти на потребителя, социални контакти и др.; медицински услуги - първа и доболнична медицинска помощ, хигиенни грижи, здравни консултации, следене на регулярното вземане на лекарства, мерене на кръвно, пикочна кесилина, кръвна захар, организиране и подпомагане посещения на личния лекар, манипулации, рехабилитация, придружаване до болнични заведения; психологическа подкрепа, насочена към възстановяване и социална интеграция, която ще създаде възможности за водене на самостоятелен и независим живот;

2.Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост вкл. лекарства, както и осигуряване на транспорт на персонала, предоставящ услугите, от/до домовете на лицата, заплащане на битови сметки, плащания на данъци и такси, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите), съдействие за снабдяване с технически помощни средства, помощ при писане на писма;
3. Осигуряване на супервизия и обучения на служителите, предоставящи почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда
4.Предоставяне на лицата от целевата група на информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания, включително консултации с диетолог и др. специалисти при необходимост.

 

https://www.livechatalternative.com/