Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12156
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12H45

Дължими такси при предоставяне на обществена информация

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 15.04.2022

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
НАРЕДБА № Н-1 от 7 март 2022 г.
за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация

                                                                                                        Обн. ДВ бр.22/18.03.2022г


Член единствен. С тази наредба се определят нормативите за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация съгласно приложението.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Наредбата се издава на основание чл. 20, ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация.

Приложение към член единствен

№               Вид на носителя                                                                                         Количество                    Норматив за разход
1.Хартия А4                                                                                                                          1 лист                                        0,01 лв.
2.Хартия А3                                                                                                                          1 лист                                        0,02 лв.
3.Разход за тонер за едностранно отпечатванена лист хартия А4                      1 стр.                                         0,02 лв.
4.Разход за тонер за едностранно отпечатване на лист хартия А3                     1 стр.                                         0,04 лв.
5.CD диск 700 MB                                                                                                                1 бр.                                          0,26 лв.
6.DVD диск 4,7 MB                                                                                                               1 бр.                                          0,30 лв.
7.DVD диск 8,5 MB                                                                                                               1 бр.                                          0,67 лв.
8.USB флаш памет 4 GB                                                                                                    1 бр.                                          3,46 лв.
9.USB флаш памет 8 GB                                                                                                    1 бр.                                          5,72 лв.
10.USB флаш памет 16 GB                                                                                                1 бр.                                          7,93 лв.
11.USB флаш памет 32 GB                                                                                                1 бр.                                          9,47 лв.


Министър: Асен Василев