Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV1115E1
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV1115U0
Контакти на звено отговорно по приемане на заявления за предоставяне на достъп до информация Вътрешни правила по ЗДОИ Документи за достъп до обществена информация Годишен отчет по ЗДОИ Информация по ЗПКОНПИ Публична информация според Закона за защита на класифицираната информация Информация предоставяна повече от три пъти по реда на процедурата за достъп до обществена информация Информация, предотвратяваща заплаха за живота, здравето и безопасността на гражданите или на тяхното имущество Опровержение на разпространена недостоверна информация, засягаща значими обществени интереси Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване за сферата на дейност на общината

Достъп до информация

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 15.04.2022

Всеки гражданин или юридическо лице има право да подаде заявление за предоставяне на достъп до обществена информация, създавана и съхранявана в Общинска администрация Трън. Искането за информация може да бъде направено чрез устно запитване или чрез писмено заявление.

  •    Устни запитвания

При желание да бъде направено устно запитване се съставя протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация.

  •     Писмени запитвания

Писмените заявления за достъп до обществена информация подлежат на задължителна регистрация в деловодството на Община Трън. Те могат да бъдат подавани:


•    по пощата на адрес Община Трън, гр.Трън 2460, пл. „Владо Тричков“ №1
•    лично, всеки работен ден от 8,00 часа до 17,00 часа, на гише в ЦАО на Община Трън
•    на електронна поща obshtina@tran.egov.bg  като не се изисква електронен подпис, съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис.
•    Чрез Платформата за достъп до обществена информация -https://pitay.government.bg/PDoiExt/.

  •    За да бъде разгледано, направеното заявление следва да съдържа следната информация:

1.    трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя;
2.    описание на исканата информация;
3.    предпочитана форма за предоставяне на достъп до исканата информация;
4.    адрес за кореспонденция със заявителя.


Като форма за предоставяне на достъп до обществена информация могат да се посочи една или повече от следните форми: преглед на информацията - оригинал или копие, устна справка, копие на хартиен носител, копие на технически носител.
Лица, които имат зрителни увреждания или увреждания на слухово-говорния апарат, могат да поискат достъп във форма, отговаряща на техните комуникативни възможности.


Достъпът до обществена информация се предоставя след заплащане на разходите по предоставяне на информацията, размерът на които се определя съгласно Наредба № Н-1 от 7 март 2022г за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация на Министъра на финансите и представяне на платежен документ. Разходите по предоставяне на обществена информация се внасят в касата на Община Трън или по банков път по банковата сметка на Община Трън: IBAN BG16STSA93008400474700, BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД, вид плащане 448007- общинска такса за административни услуги – ДОИ.

  •    Предоставяне на информация за повторно използване

Информацията от обществения сектор се предоставя във формат и на език, на който тя е събрана, съответно създадена, или в друг формат по преценка на общината и в отворен, машинночетим формат, заедно със съответните метаданни. Предоставянето на данните в отворен машинночетим формат се осъществява в съответствие с целите по чл. 15б от ЗДОИ. Форматът и метаданните в тези случаи съответстват на официалните отворени стандарти. 


Общината не дължи предоставяне на информация за повторно използване, когато това изисква нейното създаване или адаптиране или когато е свързано с предоставяне на части от документи или други материали, което изисква непропорционално много усилия, излизащи извън рамките на обичайната операция.


Информация от обществения сектор се предоставя за повторно използване безплатно или след заплащане на такса, която не може да надхвърля материалните разходи по възпроизвеждането и предоставянето й, определени с тарифа, приета от Министерския съвет.


Информация за повторно използване е достъпна и на Портала за отворени данни - https://data.egov.bg/

  •    За справки

Съгласно Заповед № РД-05-702/31.12.2021г на Кмета на община Трън, служителят с възложени функции по ЗДОИ  е Станислава Алексиева – Секретар на Община Трън, aleksieva@tran.egov.bg , тел. 0886266056