Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G32
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2112

Проект № BG16M1OP002-2.010-0050 „Техническа рекултивация и биологична рекултивация на общинско депо за ТБО в землището на гр. Трън, м. Мечи дол, ПИ73273.80.46“

Дата на публикуване: 07.01.2022
Последна актуализация: 23.07.2023
Плакат
Дата на публикуване: 14.03.2022

Информационен бюлетин
Дата на публикуване: 14.03.2022

Прессъобщение
Дата на публикуване: 07.01.2022