Проект BG05M9OP001-2.004-0065 „Щастливо детство чрез услуги за ранно детско развитие" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“

Дата на публикуване: 07.01.2022
Последна актуализация: 07.01.2022
Прессъобщение от 20.05.2022
Дата на публикуване: 20.05.2022

Прессъобщение от 19.05.2022
Дата на публикуване: 19.05.2022

Прессъобщение от 11.03.2022
Дата на публикуване: 11.03.2022

Прессъобщение от 14.02.2022
Дата на публикуване: 14.02.2022

Прессъобщение от 07.01.2022
Дата на публикуване: 07.01.2022