Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G32
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2112

Проект BG05M9OP001-2.004-0065 „Щастливо детство чрез услуги за ранно детско развитие" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“

Дата на публикуване: 07.01.2022
Последна актуализация: 01.11.2023

Община Трън изпълни проект BG05M9OP001-2.004-0065 „Щастливо детство чрез услуги за ранно детско развитие" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020, процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“.
Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ е 790 876.55  лв. от които 672245.07 лв.  от ЕС и 118 631.48 лв. национално финансиране. Срокът за изпълнение на проекта е 86 месеца, като за период от 83 месеца се предоставиха услуги за ранно детско развитие. Начало на изпълнението на проекта е 01.08.2016 г.  край на проекта 30.09.2023 г.
Целта на проект „Щастливо детство чрез услуги за ранно детско развитие"   е  превенция на социалното изключване, намаляване на бедността сред децата чрез инвестиции в ранното детско развитие. Изпълнението на проекта допринесе за постигане на основната цел – осигуряването на условия за ефективно упражняване на правата и подобряване качеството на живот на децата от община Трън, като условие за свободното и пълноценното им личностно развитие.
Услугите по проекта са:
•    Ранна интервенция на уврежданията
•    Семейно консултиране и подкрепа, индивидуална и групова работа с родители, психологическа подкрепа на родители.
•    Здравна детска консултация и превенция на заболяванията;
•    Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност чрез подготвителни групи за училище през лятото.
Целевите групи, към които са насочени дейностите в проекта са:
•    Семейства с деца от 0 до 7 г., включително с увреждания;
•    Деца от 0 до 7 г. в риск и техните семейства.
По проекта в периода на изпълнение бяха заети с трудови договори  на почасова работа 16 специалисти – в това число социални работници, медиатори, медицински сестри, акушерка, психолог, педагог, медиатор/помощник възпитател, с договори за възлагане 6 специалисти – в това число педиатри, стоматолог, гинеколог, юрист, които изпълниха предоставянето на услугите за ранно детско развитие и превенция на заболяванията чрез консултации на родители и семейства, индивидуална работа с деца и родители,  арт-терапия и др. Управлението на услугите се извършва от ръководител на ЦРИУ с подпомагане от счетоводител/касиер/домакин, шофьор и хигиенист. Дейност „Ранна интервенция на уврежданията“ бе възложена на мултидисциплинарен екип, състава на който включва педиатър, медиатор, социален работник, психолог, логопед, рехабилитатор. Чрез дейността се изпълниха конкретни действия по консултиране на родителите на деца с увреждания и предоставяне на психологическа помощ, помощ от логопед и рехабилитатор. По проекта бяха предоставяни детски храни, еднократни пелени, информационни материали. Услуги за ранно детско развитие бяха предоставени на 280 деца и техните родители от Община Трън.

 

Прессъобщение м.септември 2023г

Прессъобщение от 07.06.2023
Дата на публикуване: 07.06.2023

Прессъобщение от 31.01.2023
Дата на публикуване: 31.01.2023

Прессъобщение от 21.10.2022
Дата на публикуване: 21.10.2022

Прессъобщение от 01.09.2022
Дата на публикуване: 01.09.2022

Прессъобщение от 08.08.2022
Дата на публикуване: 08.08.2022

Прессъобщение от 19.07.2022
Дата на публикуване: 19.07.2022

Прессъобщение от 20.05.2022
Дата на публикуване: 20.05.2022

Прессъобщение от 19.05.2022
Дата на публикуване: 19.05.2022

Прессъобщение от 11.03.2022
Дата на публикуване: 11.03.2022

Прессъобщение от 14.02.2022
Дата на публикуване: 14.02.2022

Прессъобщение от 07.01.2022
Дата на публикуване: 07.01.2022

https://www.livechatalternative.com/