Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG800HSDC06OVKDQLQ93M7

Обявление за провеждане на подбор на персонал по проект №BG05SFPR002-2.001-0203-C01 „Грижа в дома в Община Трън“ по процедура, чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2021-2027г.

Дата на публикуване: 01.06.2023
Последна актуализация: 23.07.2023
АВТОБИОГРАФИЯ
Дата на публикуване: 01.06.2023