Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG800HSDC06OVKDQLQ93M7

Областен информационен център – Перник ще проведе информационна среща в Трън на 21.09.2023г

Дата на публикуване: 13.09.2023
Последна актуализация: 13.09.2023

ОИЦ – ПЕРНИК ЩЕ ПРОВЕДЕ
ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В ТРЪН

На 21.09.2023 г. (четвъртък), от 10:30 ч. в Заседателната зала на Община Трън, екипът на Областен информационен център – Перник ще проведе информационна среща на тема: „Актуални възможности за финансиране на проекти със средства от ЕФСУ и кандидатстване по подхода ИТИ“.

Поканени да вземат участие са представители на общинската администрация, образователни институции, предприятия, неправителствени организации, земеделски производители и други заинтересовани лица.
Областният информационен център - Перник като част от Мрежата от информационни центрове е създаден по Проект на Община Перник „Функциониране на Областен информационен център - Перник през периода 2022-2023 г.“ № BG05SFOP001-4.007-0018-C01, финансиран от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Анонс за информационна среща
Дата на публикуване: 13.09.2023