Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG800HSDC06OVKDQLQ93M7

Проект на Решение за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

Дата на публикуване: 09.03.2023
Последна актуализация: 09.03.2023
Заповед
Дата на публикуване: 09.03.2023

Обявление
Дата на публикуване: 09.03.2023

Покана за публично обсъждане
Дата на публикуване: 09.03.2023

Мотиви
Дата на публикуване: 09.03.2023

Предварителна оценка на въздействието
Дата на публикуване: 09.03.2023